شیوه نامه پرونده علمی دانشنامه(1)
38 بازدید
محل ارائه: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پژوهشکده دانشنامه
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این جزوه برای چگونگی جمع آوری و به سامانه آن تا تبدیل به پرونده علمی برای تدوین مقاله دانشنامه و مراحل ارزیابی تا مصدریابی و بعد از آن برای تک نگاری تدوین شده است . قابل ذکر است که این جزوه بیشتر برای پرونده علمی سنتی کاربرد دارد