ابولعلا معری دنشمند نابینای عرب
37 بازدید
ناشر: دفتر فرهنگ معلولین
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
ایشان که از کودکی نابینا بود داری هوش قویی بود که کلمت را با یکبار شنیدن به حفظه می سپرد حتی کلماتی که معنای آنها را نمی دنست مثل زبان فارسی گر حرف می زدند ایشان می توانست با یک بار شنیدن چندین جمله همه را تکرا کند