امری شیرازی شاعر مُکَفَر
40 بازدید
ناشر: دفتر فرهنگ معلولین
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امری شیرازی در زمره افرادی است که نسبت بی دینی و کفر را درباره اش به کار بردند و به اصطلاح تکفیر شد و به دلیل همین نسبت، نخست بر چشمان او میل کشیدند و نابینا شد؛ سپس او را کشتند. از این رو او سال ها از زندگی خود را به عنوان نابینا امّا نه نابینایی مادرزادی یا نابینایی بر اثر تصادف بلکه نابینا به دلیل تکفیر گذراند. تکفیر از مفاهیم حقوقی و دو وجهی است. کسانی به دلیل عقاید باطل و داشتن شرائطی که در منابع اصیل فقهی مذکور است، مستحق نام کافراند و واقعاً می‏ توان آنها را تکفیر کرد. امّا اکثراً تکفیر به عنوان حربه ای برای طرد رقباء فکری یا سیاسی یا صنفی به کار می رفته است. جریان یا فردی که قدرت افزون تر داشت، فرد با جریان ضعیف را با کافر خواندن از میدان به بیرون می کرد تا همه امکانات در اختیار خودش باشد. هر چند در گذشته افرادی در جریان تکفیر نقص عضو و معلول می شدند، امّا امروزه هم در جاهایی به دلیل عدم رعایت حقوق انسانی، معلول می شوند. آمار دقیقی از این‏گونه معلولیت ها از کشورهای مختلف وجود ندارد ولی از گوشه و کنار، خبرهایی می رسد که حاکی از معلولیت بر اثر عدم رعایت حقوق انسانی است.
آدرس اینترنتی