چهار اصل محوری در سیره امام خمینی
32 بازدید
محل نشر: مبلغان شماره 165 اردیبهشت و خرداد 1392
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سیره عملی امام را در چهار صا خدامحور و دینمدار، تعقل و تدبر، قانونمداری، اجتهاد با نقش زمان و مکان بررسی نمدیم