خشونت سیاسی
33 بازدید
محل نشر: حضور شماره 85 تابستان 1392
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امام زخم خورده ترور بود. او هرگز به کس یا گروهی اجازه ترو ر نمی داد و مخالف جدی ترو طبق موازین شرعی بود.