نو آوری علمی امام خمینی
42 بازدید
محل نشر: تبیان حوزه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تبیان حوزه مقاله نو آوری علمی - سیاسی امام خمیمی، که در پگاه حوزه چاپ شده بود را در سه مقاله کوتا ارائه نموده است . قسمت اول آن همین مقاله است