تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
فقه ومبانی حقوق 
پردیس 
 
خارج