سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 
محقق  
1381/01/18 
 
دانشنامه امام خمینی تا تیر 1390 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
مشاور واحد پرونده علمی دانشنامه  
 
 
تحقیق و پژوهش از مهر1388 تامهر1391 
همکاری 
دفتر فرهنگ معلولین 
محقق 
 
 
تحقیق و تدوین زمستان1390تا پایان91